Voortgang


 

 

 

 

 Stand van zaken


April 2024

Na mooie kennismakingen is er een eerste team overleg geweest en hebben alle partners aangegeven welke kwaliteiten ze in zetten voor de realisatie.

Het team bestaat oa uit een procesbegeleider, projectontwikkelaar, financieringen en treasure expert, (landschaps) architecten en specialisten op het gebied van beeldvorming. Alle partners zijn op enige wijze bekend met MS en hersenletsel en zijn enthousiast om bij te dragen.

Daarnaast heeft Stichting Future 4 MS en Stichting Future 4 Brains kennis mogen maken met de Eigenwijze company en het Hof van Almere. Ook zij ervaren de noodzaak voor het vormen van een passend woon-zorg instelling voor mensen met MS en/of hersenletsel waarbij de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid wordt vergroot.


Om dit realistisch te maken hebben wij ook contact gezocht met Triade Vitree en Interact Contour en hen expertise gevraagd voor het creëren van passende dagactiviteiten tbv hersenletsel. 


Ook op het gebied van de zorg units zijn we actief geweest. zo zijn we bij een aantal keukenleveranciers geweest. Deze verdiepen zich in de mogelijkheden van een hoog-laag keuken. Hierbij kregen we ondersteuning van uit 'onze eigen MS hoek'. Hiermee wordt Stichting Future 4 MS ons eigen gedragen wooninitiatief.


Ook Almere is aan het meedenken over de realisatie. Wij kregen het compliment 'zeer doortastend en professioneel'  en 'alle vertrouwen in het sociaal maatschappelijke initiatief dat volledig binnen de (zorg) kaders van de gemeente Almere past'. Met een intentieverklaring van de gemeente Almere zullen Stichting Future 4 MS en Future 4 Brains subsidie aanvragen om de haalbaarheid te toetsen. 


Maart 2024

Tijdens het vormen van de Businesscase incl de stiko liepen we aan tegen verschillende investeringsbehoeften.

Als gevolg hiervan zijn Stichting Future 4 MS en Stichting Future 4 Brains op zoek gegaan naar partners met een sociaal maatschappelijke doelstelling.

Daarnaast is het nu ook tijd om een financiële balans op te maken van alle donaties en uitgaven. Zodra deze klaar is wordt deze onder de pagina financieel gepubliceerd.


Februari 2024

Begin februari staat in het teken van het controleren van de businesscase tbv financiering. Dit houdt ook in tekeningen en impressies. Daarnaast is er opnieuw overleg geweest bij de gemeente Almere. Bij elke bijeenkomst of presentatie zijn de reacties enthousiast en met interesse.

Stichting Future 4 MS Is dankbaar dat we aandacht mogen vragen om de urgentie van standaard passende woningen voor mensen met MS, NAH en/of andere aandoeningen toe te lichten.

 

Januari 2024

Het jaar begint goed voor Stichting Future 4 MS. Er is een 2de overleg gepland met mogelijk onze financierder. Dat was op 19 januari in Beekbergen. 

Na een mooie gezamenlijke presentatie is er een gezamenlijk advies. Er is opnieuw interesse getoond. Ook zijn hierbij tips en trucs besproken. De exploitaties worden aangevuld met achterliggende offertes tbv realisatie van het initiatief van Future 4 MS en Future 4 Brain en Sprenghen Parc Almere samen met de ontwikkel plannen en tekeningen. Hiermee wordt er binnen 3 weken de aanvraag met businesscase incl exploitatie berekening op gemaakt om het verzoek voor financiering in goede banen te leiden.

Hoewel de exploitaties al in december '22 zijn op gemaakt en elk kwartaal zijn aangepast aan de laatste wijzigingen, zal het bestuur professionele expertise inroepen om verrassingen te voorkomen. Ook is er een online werk account aangemaakt. Hiermee kan Stichting Future 4 MS samen met haar partners online alle documenten overleggen en bespreken zodat we over 3 weken klaar zijn. 

Nog even en dan is het eerste initiatief voor Stichting Future MS, Stichting Future 4 Brains en Stichting Sprenghen Parc Almere een feit. Ook is er een begin gemaakt met schetsen. Hieruit is een animatie gekomen. dit is niet de definitieve vorm maar geeft een beeld van hoe de huizen zullen worden opgebouwd.

Vol vertrouwen gaat het bestuur de eennalaatste fase in voor de fysieke realisatie van ons initiatief in Almere.

Dat is spannend!  

 


 
December 2023

Tussen de kerst en de eerste week januari '24 rond bestuurder Jeannette Helder haar studie voor begeleiding specifieke doelgroepen af. Zij mag hiermee bewoners  begeleiden en dagactiviteiten organiseren. 

Daarnaast wordt er gezamenlijk besloten dat er ruimte komt voor samenwerking en oprichting van Stichting Future 4 Brains. De website wordt aangemaakt. Om ons concept nog krachtiger te maken gaat Stichting Future 4 MS en Stichting Future 4 Brains een samenwerking aan met Stichting Sprenghen Parc.


Begin december 2023

Het groot overleg op 4 december in Zalk heeft geleid tot 2 nieuwe partners met expertise op het gebied van recht, duurzaamheid en landschapsontwikkeling. Stichting Future 4 MS is bij de nieuwe partners langs gegaan en de samenwerking besproken.

Op 1 december is er een breed zorgnetwerk gevormd. En zijn we in gesprek met het regieteam van Oosterwold Almere en gemeente Almere. Deze maand gaan we ons richten tekeningen en het optimaliseren van het strategisch beleid in samenwerking met het regieteam. 


Oktober 2023

Onlangs heeft Future 4 MS kennis en regie team Infravitaal leren kennen. een eventuele samenwerking gaat worden onderzocht.

Ook is F4MS aanwezig bij verschillende sparringsessies en congressen om zoveel mogelijk kennis en expertise te verbindingen en bekendheid te generen. Daarnaast heeft de belastingdienst de ANBI status toegewezen aan Stichting Future 4 MS.

Onze stichting krijgt steeds meer vorm. Tot nu zijn er samenwerkingspartners gevonden in oa Stichting MEE, Humanitas en MS vereniging Nederland en diverse lokale zorg organisaties. 


September 2023:

Inmiddels is er contact met de verschillende partijen rond de gewenste locatie. Zo is er gesproken met Humanitas, Stichting MEE, Zorg groep Almere en staan er verschillende afspraken gepland t/m q1 2024. waaronder Almeerse Weelde, Het Hof van Almere en Triade Vitree.

Er zijn diverse teams samengesteld: regie zorg, opleidingen, dagactiviteiten en facilitair.


Juli 2023

Stichting Future 4 MS heeft een kennis en regie partner gevonden in Infravitaal. De oprichters hebben een jarenlange ervaring in de bouw branche en een intrinsieke motivatie om te willen bijdragen aan de SMART enviroment van de wooninitiatieven van Future 4 MS. Er ontstaan ideeën voor een gezamenlijke samenwerking tbv mensen met NAH. De oprichter van Sprenghenparc is een nieuwe samenwerkingspartner. Stichting Future 4 MS wilt graag op de toekomstige locatie in Almere realiseren met het concept van Sprenghen parc. 


Mei 2023

Stichting Future 4 MS is een feit. We staan ingeschreven in de KvK.


Januari 2023

Na veelvuldig overleg tussen de bestuurders en toetsing binnen het MS netwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat het wooninitiatief noodzakelijk en urgent is. Verder onderzoek is nodig voor realisatie van het allereerste initiatief in Nederland met 3 belangrijke kernpunten. Samen, gespecialiseerde zorg dichtbij en innovatieve hulpmiddelen STANDAARD. Het vormen van een community dmv vertrouwen, verbinding en samenhorigheid met hulpmiddelen die wel bestaan maar niet gangbaar zijn binnen de WMO en niet 'makkelijk' worden toegekend/gegund. Juist die ondersteuning in het dagelijks leven van mensen MS en/of chronische beperking, biedt verlichting in de fysieke lasten en mogelijkheden voor het vergroten van de kwaliteit van leven, zingeving en participatie in de maatschappij.


Kortom: Positieve Gezondheid


2022

Met regelmaat organiseert de oprichter van Future 4 MS bijeenkomsten door het land heen voor lotgenoten.

Dit zijn: MS meetings.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt er veelvuldig gesproken over (wan/ver-) trouwen, procedures en de uitzondering op de regel. Een MS'r begrijpt een MS'r. Dat zou toch anders moeten kunnen? Niemand wilt de dag besteden aan wachten op wanneer je wordt gewassen. Zou het niet beter zijn als we samen zouden handelen met vertrouwen en de juiste hulpmiddelen? Op de meetings is er onderlinge samenhorigheid, begrip en ondersteuning. Kunnen we dit niet clusteren. Samen werken, Samen zorgen.

Future 4 MS gaat onderzoeken, netwerken en rekenen.

Dit kan! Future 4 MS kan!

Door te verbinden, vertrouwen en elkaar te willen ondersteunen en samenwerken. SAMEN kan het.
                                                            God built the world. The dutch made the Netherlands. Almere creates the Future
WAFX Climate, Energy, and Carbon Winner

Highway Solarpanel Field / 70F Architecture

World Architecture Festival Unveils WAFX 2018 Prize Winners | ArchDaily


Om het wooninitiatief op te richten met gespecialiseerde zorg is de Stichting Future 4 MS opgericht, bij notariële akte. De statuten zijn hiervan onderdeel.

Future 4 MS is geregistreerd bij de KVK onder nummer RSIN 865223105. De rechtsvorm is een Stichting.
Stichting Future 4 MS is een zelfstandige rechtspersoon. De drie bestuursleden hebben de aanmelding ingevuld bij de KvK en worden opgenomen in het Handelsregister.

Stichting Future 4 MS is ingeschreven met de toevoeging:  Uitgesloten Aansprakelijkheid

Dit betekent dat de bestuurders niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor tekorten. Met de inschrijving als rechtspersoon neemt de Stichting zelfstandig deel uit aan het economisch verkeer. De Stichting is een onderneming zonder winstoogmerk. Eventuele voordelige saldi worden in het algemeen als reserve beschouwd, eventuele nadelige exploitatiesaldi worden via de huur- en servicegelden aangevuld na een besluit in de bestuursvergadering.


De voorzitter van het bestuur is ook voorzitter van de bewoners vergaderingen en roep de bewoners vergadering minimaal een keer per jaar bij elkaar. Hij of zij vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de doelstellingen en legt in de bewoners vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid, de verslaglegging van de ledenvergadering, registratie van alle in- en uitkomende communicatie en voert de redactie over de verslaglegging, de volledige, tijdige en juiste verslaglegging van alle baten en lasten en verplichtingen, waaruit steeds de werkelijke financiële staat van de Stichting blijkt. Het bestuur legt verantwoording af met een financieel jaarverslag i.s.m. een financieel specialist/accountant/boekhouder. 


De verslaglegging dient te worden voorgelegd in de bewoners vergadering om het bestuur decharges te verlenen en zal door het bestuur worden ondertekend.

De zorgadviseur in verantwoordelijk voor de zorg voor de bewoners en gasten. Door zelf de handen aan het bed te hebben en de externe zorgpartijen aan te sturen en monitoren, staat zij garant voor gespecialiseerde en kwalitatieve zorg. De zorgtaken zullen regelmatig besproken worden in het bestuur overleg en worden toegelicht tijdens de bewonersvergadering.


Het bestuur werkt samen met een medisch adviseur ten behoeve van het naleven van de doelen Zij heeft hierin een adviesfunctie heeft geen stemrecht. Dit is wettelijk bepaald,

Het bestuur stelt jaarlijks de huur en/of servicegelden vast. Het bestuur stelt de tarieven vast voor o.a. begeleiding, casemanagement en het gebruik van de faciliteiten zoals de voedselvoorziening, Ook zal het  bestuur bij wijzigingen van zorgkosten haar leden hiervan informeren. Het bestuur stelt ook jaarlijks vast welke diensten zullen worden verstrekt.

Het  bestuur benoemt een accountant, boekhouder of financieel specialist voor de jaarstukken, De voorzitter controleert de baten en lasten. De geldstromen tussen zorgvragers en de zorgaanbieders worden begeleid door de stichting.


Verzekering

Op dit moment zijn er nog geen verzekeringen voor de Stichting. Reden hiervoor is omdat het nog moet worden gerealiseerd. Op het moment dat duidelijk is wat de waarde en verantwoordelijkheden zijn, zal het bestuur hier informatie voor in winnen en een passende verzekering afsluiten.

 
Zorgcontracten.

Stichting Future 4 MS zal zorgcontracten op stellen voor het inkopen van de zorg t.b.v. de zorgvragers. Hiervoor zullen de zorgcontracten van de SVB (Sociale Verzekeringen Bank) worden gebruikt. Deze worden landelijk door diverse organisaties gebruikt en het bestuur is hiermee bekend.

 

Toelating

Per 1 januari 2022 is de WTZi in gegaan. Deze wet bepaald wie er zorg mag verlenen. Omdat Stichting Future 4 MS zorg gaat leveren, maar minder dan 10 werknemers is dienst heeft, geldt er een meldplicht. De Stichting heeft dit voorbereid en zal dit, uiterlijk 6 maanden voor oplevering, melden bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, onderdeel van VWS.

 

Locatie

Stichting Future 4 MS is er van overtuigd dat Almere de best passende gemeente is voor het wooninitiatief. In dit kader heeft de Stichting zich aan gemeld bij de ondernemersbalie voor wooninitiatieven. Naar aanleiding van de aanmelding is er contact geweest en zijn de plannen en doelstellingen gepresenteerd. Gemeente Almere reageerde hier enthousiast op. In het geval van dat Almere hier toch niet verder mee wilt gaan hebben Den Bosch en Tilburg ook interesse getoond.

 

Woon- zorg eenheden

Voor realisatie van het wooninitiatief zijn er 5 bedrijven bezocht, welke (mantel) zorg woon- zorg eenheden kunnen bouwen en plaatsen. Hier is een selectie van 3 verschillende woningen met domotica uit gekomen.
Dat zijn:

https://fb.watch/j_uQ7OvBmG/

Cube_brochure.pdf (starlinehome.nl)

Mantelzorgwoning kopen bij Thuis aan Huis

Infravitaal (infravitaal.nl)

  

Projectontwikkeling

Stichting Future 4 MS heeft ondersteuning voor het ontwikkelen van het project gevonden in Patrick Wolfs.
Patrick is ervaren in het begeleiden van bouwprojecten en ondersteunt bij projecten gericht op domotica en zorg. Patrick heeft ook een bedrijf welke zicht richt op het besparen van energie en het gebruik van groene energie.

 

Subsidies

Stichting Future 4 MS heeft contact op genomen met PNO subsidie adviesbureau. Zij hebben geadviseerd bij realisatie van 70% van de financiële middelen, welke benodigd zijn voor realisatie van het wooninitiatief, een scan uit te laten voeren. Met behulp van de scan wordt duidelijk of en hoeveel subsidie er kan worden aangevraagd.

Subsidies waarvoor het wooninitiatief in aanmerking kan komen, zoals voor bewoning t.b.v. 55+, verbetering van welzijn en groene energie, zijn o.a.:

Horizon 2020 Health, demographic change wellbeing - PNO Consultants

Energiesubsidie: uw kansen in de sector energie | PNO Consultants

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg aanvragen | Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl

PGO-subsidies | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Stichting Future is op zoek gegaan naar een totaal partner en is uit gekomen bij kennis en regie platform Infravitaal. 

 

GoFundMe

De Stichting heeft een GoFundme actie op gezet en inmiddels € 205,- uit vrijwillige donaties ontvangen.

https://gofund.me/b03b0d2e


Donaties

Tot onze grote blijdschap zijn er annonieme donaties gedaan van in totaal € 29.205,-. Stichting Future 4 MS is haar donateurs bijzonder dankbaar voor deze steun en gift.

 

Internet

Om zoveel mogelijk donateurs te werven zijn er diverse social network pagina aangemaakt.

Dit zijn:

https://www.linkedin.com/company/future-4-ms/

(4) F4MS | Facebook

https://instagram.com/future4ms?jgshid=OGQ5ZDc2ODk27A==

Ook zijn de websites http://www.f4ms.nl/ en https://future4ms.nl aangekocht en worden nu gerealiseerd
Plan van Aanpak  • onderzoek wooninitiatief gericht op MS
  • formuleren ondernemingsplan
  • registratie Stichting Future 4 MS
  • opening bankrekening
  • haalbaarheidsonderzoek
  • overleg regieteam Oosterwold
  • activeren website en adverteren bewoners
  • samenverwerkings-verbanden onderzoeken
  • aanvragen ANBI
   voorzitter: Jeannette Helder
   secretaris: Robin Schepman
   penningmeester: Anna de Regt
  • subsidie en fonds onderzoek en aanvragen
  • onderzoek vergunningsplicht
  • overleg regieteam Oosterwold
  • onderzoek externe partijen zoals architect, fiscalist, jurist, boekhouder, bouwbedrijf, energiemiddelen
  • juridische toetsing
  • overleg gemeente Almere
  • overleg lokale partners
  • vormen samenwerkingsverbanden
  • zorgvergunning gemeente en zorgkantoor aanvragen inc E-herkenning
  • bijwonen van diverse sparringsessies/seminars
  • vormen werkgroepen
  • onderzoek samenwerking diverse gemeentelijke afdelingen
  • bijstellen PvA
  • overleg regieteam Oosterwold
  • formulering werkgroepen
  • verbinding zoeken aanjagers/betrokken partijen
  • aanspreken fondsen
  • vergunning leerwerkplekken
  • overleg regieteam Oosterwold
  • juridische toetsing
  • intentieverklaring gemeente en leveranciers
  • inzet werkgroep opleiden
  • intentieverklaring samenwerkingen/partners
  • persbericht
  • oveleg boekhouder administratie pakket
  • inzet projectleider
  • inzet bouwteams
  • media materiaal maken
  • deponeren Algemene voorwaarden
  • aanvragen subsidies PNO
  • start bouw
  • overleg lokale zorgaanbieders
  • inzet boekhouder
  • oplevering gemeenschappelijk gebouw
  • inrichten gemeenschappelijk gebouw
  • presentatie bewoners
  • inventarisatie bewoners
  • presentatie buurtbewonerrs
  • presentatie partners
  • oplevering woon- zorg eenheden
  • realisatie leer- werkplekken
  • plaatsen voorzieningen
  • aanspreken fondsen
  • inzet in- externe zorg
  • organisatie opening
  • persbericht
  • opening F4MS ’24/25


  

unsplash