Bewoners en profiel

Kom ik in aanmerking?


Doe de WLZ check bij het CIZ.


Bewoners F4MS

 

Het wooninitiatief zal 26 woon- zorg eenheden verhuren aan mensen

met MS en/of chronische beperkingen of handicap. Daarnaast zullen er

ook 4 mantelzorg woningen worden gerealiseerd. De woon- zorg eenheden

zijn geschikt voor bewoning met verschillende handicaps en/of beperkingen.

De woon- zorg eenheden bevatten innovatieve, technische aanpassingen zodat

de bewoner, ook wel zorgvrager, prettig kan wonen met hulpmiddelen.

Het terrein en alle faciliteiten en woon- zorg eenheden zijn rolstoel geschikt.

Om het wooninitiatief van Stichting Future 4 MS samen tot een succes

te maken worden alle bewoners, rekening houdend met hun mogelijkheden,

gestimuleerd om bij te dragen. De bewoners worden hierin begeleid en

enthousiast gemaakt door het bestuur, zorgpartners en/of experts op het

gebied van re-integratie of maatschappelijke participatie.


Door te wonen bij F4MS draagt elke bewoner bij aan een betere natuur.

Door gebruik te maken van de groene stroom, gefaciliteerd door het

wooninitiatief wordt er geen gebruik gemaakt van  fossiele grondstoffen.

Hiermee is F4MS co2 arm en dragen alle bewoners bij aan het verbeteren van het klimaat. Op het terrein zal er ook een grote duurzame en biologisch verantwoorde moestuin en landbouw plaats vinden. De bewoners worden begeleid in het verbouwen en telen van de voeding voor eigen gebruik en stadslandbouw. De voedingsmiddelen worden o.a. gebruikt voor de op MS toegespitste maaltijdvoorziening.

Elke bewoner draagt bij (op zijn/haar niveau en mogelijkheden) om de doelstelling van F4MS te verwezenlijken en de kwaliteit van leven samen te vergroten

Profiel

 

Stichting Future 4 MS richt zich op bewoners met het volgende profiel.

Elke bewoner heeft inkomen uit bv betaalde arbeid, WIA, WAO, AOW of pensioen en is niet afhankelijk van een bijstandsuitkering. Elke bewoner ervaart beperkingen, heeft een handicap of is chronisch ziek. F4MS richt zich voornamelijk op mensen met de diagnose RRMS en is niet ‘uit behandeld’. Dat wilt zeggen dat er enige mate van herstel mogelijk is. Maar F4MSwilt ook graag een thuis bieden voor alle mensen met chronische beperkingen/handicap. De bewoner zit in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar, zonder inwonende kinderen (i.v.m. voorzieningen). Natuurlijk is (weekend) bezoek van harte welkom.  De hoofd bewoner is in het bezit van een WLZ beschikking of kan hier aanspraak op maken. Bijvoorbeeld a.g.v. beperkingen door MS, 55+ of andere chronische aandoeningen of handicap.

Bewoner wilt graag de eigen regie voeren en/of wordt hierin begeleidt door F4MS om de WLZ indicatie/budget te gebruiken/aan te vragen.

4MS biedt samen met bewoner en het zorgnetwerk passende en kwalitatieve zorg bij de zorgbehoefte. Bewoner ervaart mogelijk hierdoor mogelijkheden voor participatie (mogelijk op termijn) en is voornemens, indien de gezondheid dit toe laat, actief deel te nemen aan het wooninitiatief.

Elke bewoner wilt graag in de eigen kracht komen.Profiel conform 

 


LG Wonen met begeleiding en enige verzorging.

Zorgprofiel

Cliënten zijn matig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. Cliënten worden op een eenduidige manier benaderd.

De cliënten kunnen niet zelfstandig de regie voeren over hun eigen leven en hebben daardoor ten aanzien van de sociale redzaamheid dagelijks behoefte aan hulp. Dit is met name het geval bij het onderhouden en aangaan van sociale contacten, besluitnemings- en oplossingsvaardigheden, eenvoudige taken en het huishoudelijk leven. Bij het uitvoeren van complexe taken is soms overname nodig.

De cliënten hebben ten aanzien van de psychosociale/cognitieve functies begeleiding nodig in de vorm van hulp, toezicht of sturing. De intensiteit kan veranderlijk zijn. Met name op het vlak van concentratie, geheugen en denken, informatieverwerking, perceptie van zichzelf en bij prikkelgevoeligheid is dit vaak aan de orde.

De cliënten kunnen veel ADL grotendeels zelf uitvoeren, maar er is wel behoefte aan toezicht en stimulatie bij bijvoorbeeld de kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid en bij het eten en drinken. Bij het wassen en aankleden kan hulp nodig zijn.

Ten aanzien van de mobiliteit kan de cliënt zich voor een groot deel zelf redden, er is wel af en toe toezicht of stimulatie nodig. Dit betreft met name het verplaatsen buitenshuis.

Af en toe kan verpleegkundige aandacht nodig zijn.

Er kan sprake zijn van gedragsproblematiek, de cliënt kan met name door manipulatief, dwangmatig, ontremd en reactief gedrag af en toe hulp, toezicht en sturing nodig hebben.

Bij deze cliënten kan soms psychiatrische problematiek voorkomen, actief dan wel passief van aard.

De aard van het begeleidingsdoel is gericht op stabilisatie en ontwikkeling.

De dominante grondslag voor dit cliëntprofiel is meestal een lichamelijke handicap (functiestoornis).

  

Gemiddelde scores beperkingen

 
Aard van de psychiatrische problematiek

Aard van het begeleidingsdoel